Home > Ustawy, rozporządzenia oraz stanowiska

Ustawy, rozporządzenia oraz stanowiska

USTAWY:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz.U. 2011 Nr 208 poz. 1240

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz. U. 2015 nr 0 poz. 779

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 Nr 127 poz. 857

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U 2014 nr 0 poz. 1118 z pózn. zm

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 z pózn zm.

ROZPORZĄDZENIA:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 

STANOWISKA:

MSWiA – wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym

MSWiA – wyjaśnienia w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego

MEN – interpretacja przygotowania pedagogicznego

MSWiA – stanowisko w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym